Print, Title plate, from Grottesco in diversche manieren (Various Grotesques), 1555–1571

Grotesque panel with the title in an escutcheon: “Grottesco: in diversche manieren / Zeer Chierln̈ck beqũaem en oirboorln̈c / voor Schilders, Glaesschrnüers, Beeldsnüdesr / En al die de Chierln̈cke ornamenten der / Antiquen beminnen, ghemackt bn̈ / Johans vredeman vriese, voth ghegheũen / dũer Geraert de Ieûde.”

Associated Images